Statische invoer

Introductie

GLEAM-HR gebruikt een aantal statische en semi-statische invoerdata. In deze sectie worden de kaarten beschreven.

Landgebruik fractie

De huidige versie van het GLEAM-HR model in SATDATA 3.0 kent vier klassen landgebruik:

  1. Hoge vegetatie

  2. Lage vegetatie

  3. Kale bodem/Verhard

  4. Open water

Elke pixel in de landgebruik-kaart bevat fracties van elk van deze vier klasses, variërend van 0 tot 100%. De landgebruik kaart is gemaakt door het aggregeren van 10m resolutie Sentinel-2 optische satellietbeelden naar de GLEAM-HR resolutie van 100x100m. De fracties van de vier landgebruik-klassen zijn afgeleid van de 100 sub-pixels in de hoge-resolutie bronbestanden.

De landgebruik-kaarten worden door Planet minstens een keer per jaar geactualiseerd aan de hand van recente Sentinel-2 satellietbeelden. Bij het klassificeren wordt gebruik gemaakt van AI methoden en een Copernicus landgebruik kaart.

graph LR; tall[LC-FRAC-TALL-V001_100] -- input --> gleam[GLEAM-HR]; short[LC-FRAC-SHORT_V001_100] -- input --> gleam; bare[LC-FRAC-BARESOIL_V001_100] -- input --> gleam; water[LC-FRAC-WATER_V001_100] -- input < 100% --> gleam; water[LC-FRAC-WATER_V001_100] -- input == 100% --> open[Open Water Module];

Gebruikte fractie kaarten

Loofboskaart

Het interceptie-model van GLEAM maakt gebruik van een loofbos-kaart om de bladerdak-interceptie gedurende het jaar aan te passen aan de hand van de satelliet-gebaseerde VOD (LC-MASK-DESC-FOREST_V001_100). The loofbos kaart zelf wordt gemaakt uit de Copernicus Land Cover kaart (https://land.copernicus.eu/global/products/lc) door de verschillende loofbos klassen (113, 114, 123 en 124) te selecteren.

graph LR; loof[LC-MASK-DESC-FOREST_V001_100] -- input --> gleam[GLEAM-HR];

Gebruikte loofbos kaart

Bodemkaarten

GLEAM-HR maakt gebruik van verschillende kaarten van bodemtype en bodemkarakteristieken. Deze bodemdata worden gebruikt in de berekening van waterstress bij vegetatie.

De bodemkaarten zijn met zorg samengesteld, maar het ligt in de lijn der verwachtingen dat deze in de loop van het project zullen worden aangepast. Met name voor bodems met veel organisch materiaal (b.v. veenweidegebieden) verwachten we verbeteringen te kunnen doorvoeren.

Vanuit de fracties zand, silt, klei en de dichtheid worden met behulp van pedo transfer functies porositeit, veldcapaciteit, kritisch-bodemvocht, verwelkingspunt en rest-bodemvocht bepaald. We maken hiervoor gebruik van de de volgende literatuur: [GAMillan+10] [OAC15] [Sch83] [SB84] [WS80].

graph LR; fc[SOIL-FC-SGRIDS_V001_100 - Veldcapaciteit] -- input --> gleam[GLEAM-HR]; por[SOIL-POR-SGRIDS_V001_100 - Porositeit] -- input --> gleam[GLEAM-HR]; wp[SOIL-WP-SGRIDS_V001_100 - Verwelkingspunt] -- input --> gleam[GLEAM-HR]; crt[SOIL-CRT-SGRIDS_V001_100 - Kritisch bodemvocht] -- input --> gleam[GLEAM-HR]; res[SOIL-RES-SGRIDS_V001_100 - Residu water] -- input --> gleam[GLEAM-HR];

Gebruikte bodem kaarten